LTA nabízí speciální simulační software pro optimální projektování vašeho systému pro fi ltrování vzduchu. Software představuje dokonalý nástroj pro rychlé, přesné a fl exibilní analýzy proudění vzduchu a teploty. S použitím softwaru dokážeme již před vyrobením vašeho zařízení defi novat odsávací výkony a provést konstrukční optimalizace. Jsou simulována a vypočítávána data podmínek toku, teploty, tlaku, rychlosti a průtoku. Znázorn ní stavu proud ní u CNC brusky (s 250násobným množstvím vym n ného vzduchu) Rovina řezu ve středu osy y Otvor pro odsávání vlevo Rovina řezu ve středu osy y Obrobek Rovina řezu x podélný řez Úroveň dveří

Naše služby
• Simulace a vypočet dat podmínek toku, teploty, tlaku, rychlosti a průtoku
• Optimalizace snímacích míst
• Určení skutečného množství odsávaného vzduchu, např. množství vyměněného vzduchu pro odsávání strojů
• Návrh a optimalizace potrubí
• Vypracování závěrečné zprávy/prezentace s výsledky a vyvozené závěry

Výhody pro vás
• Snížení nákladů na vývoj z důvodu nepotřebnosti fyzických prototypů
• Urychlené zavádění nových inovativních výrobků na trh
• Vysoké úspory energie díky optimalizovanému systému proudění
• Znázornění a zobrazení obtížně proveditelných pokusů na obrazovce
• Rychlá fáze vývoje s enormní úsporou času

Detaily simulationssoftware-cs v pdf